Intet lovligt grundlag for ændringen af styrelsesvedtægten

Pressemeddelelse:

Mindretallet i Slagelse Byråd bestående af, V, Venstre, O, Dansk Folkeparti og B, Det Radikale Venstre (VOB) har valgt at anlægge sag mod Slagelse Kommune, flertalsgruppen i byrådet, bestående af A – Socialdemokratiet, F – Socialistisk Folkeparti, I – Liberal Alliance, Ø – Enhedslisten. (SFIØ).

Mindretallet ønsker at få tilsidesat Slagelse byråds beslutning af den 26. marts 2018 vedr. ændring af styrelsesvedtægten og om konstituering af kommunens stående udvalg som ugyldige. Beslutningen indebar bl.a., at mindretallet fik frataget en række formands- og næsformandsposter i udvalgene – og dermed central indflydelse på kommunens anliggender.

Det er mindretallets opfattelse, at byrådsflertallets gennemførte ændring af styrelsesvedtægten og tilhørende om konstituering er begrundet i både politisk og personbåren uenighed.

Baggrund:

Efter kommunalvalget i november 2017 udpegede et flertal i Slagelse byråd på 16 medlemmer bestående af partierne A – Socialdemokratiet, F – Socialistisk Folkeparti, I – Liberal Alliance og Ø – Enhedslisten på det konstituerende møde den 1. december 2017 John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet som borgmester.

Et mindretal på 15 medlemmer bestående af partierne V – Venstre, O – Danske Folkeparti og B – Det Radikale Venstre, pegede på den hidtidige borgmester Stén Knuth som borgmester for den kommende valgperiode.

Den 8. december 2017 indgik samtlige partier i Slagelse byråd en konstitueringsaftale – benævnt samarbejdsaftale for valgperioden 2018-2021 med John Dyrby Paulsen som borgmester for Slagelse Kommune.

På Slagelse Byråds konstituerende møde den 11. december 2017 nedsatte byrådet formelt Økonomiudvalget og ni stående udvalg samt udpegede medlemmerne til de pågældende udvalg.

Konstitueringen indebar, at VOB fik flertal i fem af de stående udvalg, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget samt Seniorudvalget.

Stén Knuth blev formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Anders Koefoed blev formand for Beskæftigelsesudvalget og endelig blev Knud Vincents formand for Erhvervs- og Turismeudvalget, alle fra Venstre. Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti blev formand for Seniorudvalget og Troels Brandt fra det Radikale Venstre blev formand for Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget.

Økonomiudvalget blev herefter sammensat af ni medlemmer, fem medlemmer fra SFIØ og fire medlemmer fra VOB.

På byrådsmødet ligeledes den 11. december 2017, førstebehandlede byrådet ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, hvilket indebar en fordeling af ansvarsområder mellem Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg i overensstemmelse med byrådets konstitueringsbeslutning.

Det fremgik videre af sagsfremstillingen, at den konstituerede kommunaldirektør havde indstillet til byrådet, at vedtage ændringerne af styrelsesvedtægten ved førstebehandlingen og oversende sagen til andenbehandling den 18. december 2017. Ændringen af styrelsesvedtægten blev enstemmigt vedtaget af byrådet den 11. december 2017.

Den 5. og den 7. marts 2018 drøftede fagudvalgene kompetenceplaner, altså den nærmere opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget, de stående fagudvalg og forvaltningen. Ændringerne blev efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget den 19. marts 2018.

Drøftelsen og beslutningerne om kompetenceplanen skete i overensstemmelse med konstitueringsaftalen og i forlængelse af behandlingen og vedtagelsen af styrelsesvedtægten den 18. december 2017.

Af referaterne fra de stående udvalgs behandling af kompetenceplanen fremgik det bl.a., at kompetenceplanen som følge af den nye styrelsesvedtægt skulle opdateres, således at den svarede til den nye udvalgsstruktur. Forvaltningen havde derfor gennemgået kompetenceplanen fra den tidligere byrådsperiode, således at opgaverne blev flyttet over til de nye udvalg i henhold til den nye styrelsesvedtægt. Ifølge oplægget skulle flytning godkendes af byrådet.

Den 7. marts 2018 rettede borgmester John Dyrby på vegne af AFIØ-valggruppen henvendelse til VOB og meddelte, at AFIØ-gruppen i forlængelse af regeringens Ghetto-udspil havde drøftet de foreløbige erfaringer med styrelsesvedtægten samt at AFIØ var enige om, at der var behov for ændringer.

Den 10. marts 2018 modtager Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti en e-mail hvori konstitueringsaftalen fra december 2017 bliver ophævet af borgmester John Dyrby på vegne af Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten i Slagelse Byråd.

Som årsag henviste John Dyrby Paulsen til en række kritiske udtalelser fra bl.a. Dansk Folkeparti, i forbindelse med flertallets beslutning om salg af et kommunalt kystareal i Korsør samt det forhold, at der ikke på et efterfølgende gruppeformandsmøde i februar 2018 blev taget afstand fra den fremsatte kritik / de fremsatte udtalelser.

John Dyrby Paulsen henviste tillige til, at den tidligere borgmester Stén Knuth, i e-mail den 27. februar 2018 havde beskyldt to navngivne byrådskolleger for at tale usandt og at dette var ”blot endnu et udtryk for endnu en omgang grundløse og absurde beskyldninger, som ikke kan danne baggrund for et fortsat tæt samarbejde”.

Endelig henviste borgmester John Dyrby Paulsen til, at personer fra Venstre og Dansk Folkeparti på møder i Økonomiudvalget i januar og februar 2018 samt i pressen havde søgt at miskreditere et byrådsmedlem i forbindelse med dennes personalesag fra november 2017, hvor vedkommende blev afskediget.

VOB er af den klare overbevisning, at vedtægtsændringen kun havde til hensigt at fjerne VOBs politiske indflydelse, at opsigelsen af både samarbejdsaftalen og den efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten samt gennemførte ændringer i udvalgsposter var motiveret af personbåren argumentation fremfor politiske problemstillinger i forhold til en løsning af opgaverne i Slagelse Byråd.

VOB er af den opfattelse, at grundlaget for ændringen af styrelsesvedtægten d. 26. marts 2018 ikke er lovlig.

Generalforsamling 2018

VENSTRE i Slagelse kommune

Vi indkalder til generalforsamling onsdag den 21. februar 2018

Sted: ProduktionsHøjskolen,

Norvangen 15, 4220 Korsør.

Kl. 18.00: Spisning

(kr. 100,- tilmelding senest 12. februar til Knud Vincents)

Kl. 18.00: Forstander Gert Møller fortæller om skolen

Kl. 19.15: Generalforsamling Kaffe og kage

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Stemmeret på generalforsamling forudsætter betaling af medlemskontingent  7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt !

Knud Vincents på +45 20 45 97 98  eller vincents@post.tele.dk

Venstre står på mål for vores prioriteringer


Siden Venstre ved kommunalvalget i 2013 satte sig for bordenden, og Sten Knuth for alvor påtog sig det alvorlige ansvar som vores alles øverste repræsentant, der har vi været på en stram fastlagt kurs mod udvikling og vækst.

Det har været hårdt arbejde at få rejst den synkende skude, og få gjort den sejlklar igen. De mange investeringsplaner, de mange nye drømme og de mange forandringer i kommunens virksomhedskultur, har krævet sit af byrådet og de ansatte i kommunen.

Det har ofte forlydt at pengene har ”fosset ud af kassen”, hvilket naturligvis ikke overhovedet er i nærheden af sandheden. I Venstre har vi haft en specifik målsætning om at de mange millioner i kassen der samlede støv, skulle investeres til borgernes bedste. Når tiden var moden og timingen rettidigt, skulle de tilbage i borgernes lommer i form af prioriteringer på de områder, hvor udvikling var mest påtrængt.

Prioriteringerne der er foretaget, er naturligvis ikke sket uden at der har været samlet et bredt flertal i byrådet. Vi er taknemmelige for at vi har kunnet finde den nødvendige opbakning til vores prioriteringer, blandt de øvrige partier i byrådet.

Vi har samlet en liste over de væsentligste prioriteringer i den her periode, i den her liste som er meget længere hvis den havde været komplet. Vi er stolte af hvad vi har produceret, vi er stolte af hvad det har medført, og vi er stolte af at det er foregået i fællesskab.

De ordentlige valgplakater

I det store hele er mange af Venstres valgplakater nu efterhånden kommet op at hænge. Det startede ellers ikke helt som vores kandidater havde planlagt og set frem til, en hyggelig lørdag med familie og venner i demokratiets tjeneste. I stedet tog stormen Ingolf fusen på alt og alle, og nedlagde alle planer om yderligere opsætning.

I Venstre besluttede vi kun at hænge nogle få stykker op den lørdag, og mest de steder i byen hvor Ingolfs magt ikke var så stor. Ud over at plakaterne jo repræsenterer en vis værdi, så har de jo ikke nogen effekt hvis man skal køre dem på genbrugsstationen i ødelagt tilstand.

Søndag, og i dagene efter, kunne vores kandidathold og de mange frivillige fodfolk, med uvurderlig støtte fra Venstres Ungdom, så sætte de plakater op, som vi alle glæder os til kommer op.

Allerede lang tid før valget forberedte Venstre i Slagelse plakatophængningen. Trykning og kvaliteten har været afklaret i månedsvis, med skyldig hensyntagen til kandidaternes økonomi, da det jo er dem selv der skal betale det her. Kun et fåtal per kandidat er leveret fra partiforeningen, således vi sikrer i videst muligt omfang, at alle bliver set.

Man hører ofte borgere sige, at deres stemme ikke afgøres af hvem de ser hænge på valgplakaterne. Vores erfarne kandidater beretter dog, at det bliver bemærket hvis folk ikke synes man har hængt nok plakater op eller hvis de ikke hænger hvor de plejer. I Venstre hører vi gerne på ekspertisen og vi ved derfor også at valgforskere peger på de undersøgelser der er lavet, som understreger den positive effekt af valgplakaterne.

Valgplakaterne i lygtepælene fortæller historien om hvem præcist der er på valg, men vil man vide mere om partiets politik eller hvad de enkelte kandidater har af vægtige mærkesager, så må man have fat i aviserne og de sociale medier. Langt de fleste af Venstre store kandidathold, ikke mindre end 30 kandidater stiller vi med, er at finde på Facebook, hvor de gerne svarer på konkrete spørgsmål til deres holdninger.

Venstres valgplakater er alle forsynet med kontaktoplysninger således, at man kan kontakte en bestemt person såfremt en plakat hænger forkert eller måske er faldet ned og er til gene. Så kan kandidaten rette op på plakaten eller fjerne den.

Som en del af Venstres forberedelse af kandidaterne på plakatophængningen, er de alle instrueret i Slagelse Kommune og Vejdirektoratets regler for den slags valgreklame. Derfor så man heller ikke Venstres kandidater ophænge plakater før kl. 12, den lørdag hvor Ingolf rasede over landet. Man kan også vide sig ganske sikker på at vores kandidatholds plakater er ophængt efter reglerne om placering og højde, samt at de vil blive tjekket for om de muligvis er gledet ned, i løbet af perioden. Man kan også være helt sikker på at vi i Venstre nok skal sørge for at rydde ordentlig op efter os, og nedtage plakaterne straks efter valget.

Vi man vide mere om hvad ansigterne og navnene på plakaterne de står inde for, så er man velkommen på vores Facebookside og vores hjemmeside. I vores valgbutik på Gammeltorv i Slagelse, der har vi også et stort udvalg af flyers og andet materiale der oplyser meget mere om vores kandidater til kommunal- og regionsvalget.

Brug plakaterne og stem personligt.

Venstre stiller med 30 kandidater

Venstres lokale formand Knud Vincents har nu afleveret den endelige opstillingsliste til kommunen. Det er blevet en flot stor liste med ikke mindre end 30 kandidater, der er fordelt ud over hele kommunen geografisk, men også aldersmæssigt er der en flot fordeling. De kvindelige kandidater tæller 1/3-del og samme andel af det store hold, er gode erfarne kræfter fra tidligere byrådsperioder. Kandidaterne kommer med et bredt spektre af erfaringer fra erhvervslivet, og vil alle kunne medvirke til at løse de komplekse udfordringer der er ved at drive en kommune af den her størrelse.

I forbindelse med offentliggørelsen af den endelige liste, blev formand Knud Vincents interviewet til Søndagsavisen. “At være et skridt foran, det kræver et stærkt kandidatfelt, og med 30 kandidater stiller Venstre med det bedste udgangspunkt til det kommende kommune valg, hvor Slagelse Kommune skal havde en ny sammensætning af byrådet. Og Venstre har 30 kandidater, som er sultne for at komme ind i byrådet for at gøre en forskel sammen med vores borgmester Stén Knuth, gruppen og gruppeformanden,” siger Knud Vincents.

Knud Vincents påpeger i situationen: “Det har været 4 hårde år i Slagelse Byråd, men vi har formået at holde tunge lige i munden, til trods for at vi har set gruppeformænd, som har ført valgkamp siden januar 2014. Og jeg er glad og stolt over, at Venstre er lykkedes med at få gjort vores politik synlig i en sådan grad, at vi kan stille med et stærkt hold af både håbefulde unge kandidater blandet med garvede og kendte byrådskandidater.

Venstre udmærker sig ved et stærkt felt af kandidater, som kommer fra hele Slagelse Kommune, og deres fælles træk er 3 købstæder, 100 landsbyer og 2 øer samt en kommune med “én kommune, én kasse”-tankegang. Det er med til at give sammenhold, og netop det faktum at kandidatfeltet er et godt mix af både de 3 købstæder og 100 landsbyer, men også af garvede og unge håbefulde, gavner demokratiet også internt i partiet,” påpeger Vincents op til weekendens V-landsmøde i Vejle.

Siden forårets store opstillingsmøde, er der de senere dage, op til den endelige frist, kommet yderligere seks gode kandidater til på holdet. Som det er ifølge Venstres vedtægter så bliver eventuelle nye kandidater indplaceret bagerst på listen, i den rækkefølge de bliver meldt til.

Borgmester Stén Knuth er som spidskandidat, superstolt af at stå i spidsen for det største hold nogensinde i Slagelses Kommune. Han opfordrer alle til at se nøje på listen, og til at stemme personligt den 21. november når vi alle skal til valgurnerne.

Informationsmøde fortalte om svære forhandlinger

I aftes kunne Borgmester Stén Knuth fortæller Venstres medlemmer om de igangværende budgetforhandlinger, på et medlemsmøde i Skælskør.

Borgmesteren fortalte at det var svært, men at man bevægede sig langsom frem. Man er enige omkring at sænke drift, udskyde anlæg, tage lån hjem og tage imod en skatteforhøjelse.

At hæve skatten er dog ikke Venstres politik, og bliver det aldrig. Når vi har en kassebeholdning som byrådet er tryg ved, vil vi gå efter at sætte skatten ned igen. Vi går vi med i aftalen også om skatten fordi der er et flertal der vil det, og Venstre vil hellere sidde ved bordet og være med at bestemme, end stå udenfor og råbe. Vi tager ansvar som vi altid har gjort. Vi arbejder fortsat på at have et forslag, flest mulige kan slutte op om.

Venstre har blandt andet opfordret til at gøre mere for at vores institutioner handler lokalt. Vi vil gerne, så meget vi kan, appellere til at vores institutionsledere handler mere lokalt. Der mangler et politisk engagement på det her specifikke område, og nogle tydelige signaler til administrationen om, at vi mener det.

Dette og mange andre forslag har Venstre bragt til forhandlingerne. I Venstre tager vi ansvar og vi laver beregninger og forslag der er gennemarbejdet. Vi indgår kompromiser og brede løsninger fordi, det at lede en kommune kræver brede flertal og ro i organisationen.

Jens Jørgensens exit fra Venstre

Pressemeddelelse vedr. Jens Jørgensens exit fra Venstre

Venstre modtog igår aftes (læs: 10 Maj) ved 23-tiden Jens Jørgensens udmeldelse af partiet Venstre og dermed også af byrådsgruppen.
Jens Jørgensen skriver at han med beklagelse og efter lange overvejelser har valgt at sende sin udmeldelse til formand for Venstre i Slagelse, Knud Vincents.

Det er i og for sig ikke overraskende for Venstre at Jens har taget denne beslutning, det har været på vej et stykke tid. Politik er mange ting, men helt sikkert også et spørgsmål om at kæmpe for sine mærkesager og sætte retning i henhold til de løfter der er afgivet til vælgerne. Venstre er stolte af at have fundet brede flertal i byrådet til at vende kursen fra afvikling til udvikling, dette med ganske få undtagelser med brede flertal. Af de 32 konkrete punkter i Venstres valgprogram, Tid til forandring fra 2013, er over 90% gennemført. Ud af 118 bevillinger i byrådet er 113 gennemført med brede flertal inkl. naturligvis fuld opbakning fra Venstres egen byrådsgruppe, men også fra alle partier inklusive Socialdemokraterne og i de fleste tilfælde med alle løsgængere. Uenighederne er da også til at overskue, hvor vi i 2015 var uenige om udgiften til drift af julelys i købstæderne, og i 2016 lidt uenighed om landsbypedeller.

Venstre betragter dette resultat som solidt og godt politisk arbejde, hvor flertallet i byrådet, i samarbejde med oppositionen, har taget ansvar for driften og udviklingen af kommunen.

Vi takker Jens for de mange år hvor han har været loyal og stemt sammen med gruppen i de afstemninger han har deltaget i. Hos Venstre er der højt til loftet og som liberalt parti er vi helt klar til at debattere alle emner i fuld åbenhed, mudderkast overlades gerne til andre.

Med ordentlighed og bredt samarbejde har Venstre og Stén Knuth været med til at sikre en fantastisk udvikling i Slagelse Kommune, men fremgang i bosætning, private og offentlige arbejdspladser, uddannelse og turisme samt mange flere tiltag der alle er gennemført til gavn for hele kommunen og alle dens borgere.

På Venstres opstillingsmøde onsdag aften, markeredes en stor opbakning til Venstre, til borgmester Stén Knuth og til den førte politik. Det var et stærkt hold på 25 dygtige og beredte kandidater der blev indplaceret på Venstres liste. Kandidaternes erfaring og gode solide kompetencer er det der skal sikre ikke bare at Venstre forsat sidder med i flertallet i kommunen, men skal også sikre at vi sammen forsætter den positive energi der kommer til Slagelse Kommune i den her tid. Det brede kandidathold vil også være klar til at løfte den fakkel som Venstre bar ind i byrådet ved seneste kommunalvalg, med opfordringen til ”Samarbejde nu!”

Med venlig hilsen

Venstre i Slagelse
Knud Vincents
Formand

Venstre´s kandidat liste til kommunalvalg

Hermed reultatet af opstillingsmødet fra Venstre Slagelse

Nr. 1 Stèn Knuth
Nr. 2 Knud Vincents
Nr. 3 Ole Drost
Nr. 4 Anders Koefoed
Nr. 5 Marc Møller
Nr. 6 Cecilie Jetsmark Geiker
Nr. 7 Helle Jacobsen
Nr. 8 Pernille Ivalo Frandsen
Nr. 9 Jan Møller Pedersen
Nr. 10 Morten Røngaard
Nr. 11 Jørn-Ole Didriksen
Nr. 12 Morten Hass Augustsen
Nr. 13 Susie Lyngstrøm
Nr. 14 Søren Hansen
Nr. 15 Ebbe Jens Ahlgren
Nr. 16 Karin Øgaard Petersen
Nr. 17 Jacob Madum-Kyhl
Nr. 18 Troels Stensballe
Nr. 19 Christopher Trung Paulsen
Nr. 20 Boye Rasmussen
Nr. 21 Claus Calum
Nr. 22 Allan Steensen
Nr. 23 Torben Wiinholt
Nr. 24 Birgitte Lykke Nielsen
Nr. 25 Pia Lunn Christiansen

Læs artiklen fra Sjællandske lige her

Foto: Kenn Thomsen

Læs også artiklen fra VDonline her

Sten Knuth – KL topmøde

”Når vi forandrer, skal vi gøre det klogt. Og vi skal anerkende, at det tager tid. I kommunerne er vi vant til grundlæggende forandringer og til at få det bedste ud af dem”, citat formand for KL, Borgmester Martin Damm.
Som borgmester for Slagelse Kommune favner jeg også forandringernes kunst. I det netop overstået Kommunal politiske topmøde 2017 i Ålborg, måtte jeg sande at uanset hvilken parti farve, som er kendetegnet for hvem der har borgmesterkæden, så var og er de udfordringer vi i kommunerne har, de samme i mange aspekter. Det er løsningerne også.
Økonomi fylder meget i disse år. Også på mine Facebook-opslag i øjeblikket. Og ikke mindst fylder de meget hos mine kollegaer i byrådet. Det er kun naturligt! Som borgmester inviterer jeg alle med til at tage ansvar for vores penge, fordeling og udfordringer. Dette uanset hvad der bliver skrevet i medierne. Desværre er det sådan at når man først har skrevet noget i medierne og læsere kun ser dette ene opslag, så danner det mening for den enkelte.
Derfor er det så vigtigt at vi politikere, forholder os til sandheder, ikke bevist forsøger at forvirre og ikke mindst forsøger at oplyse, frem for at holde oplysninger som borgerne kunne havde interesse i, for os selv.
En del af topmødet i Ålborg, omhandlede de store spørgsmål om beskæftigelse, digitalisering og de store udfordringer vi både som kommune men også land står overfor. Ikke mindst finansiering af dette og meget mere. Når Martin Damm taler om, vi skal forandre med klogskab, så er det vigtigt at lytte.
Når Socialdemokraterne inviterer til genforhandling af 2017 budgetter, så lytter jeg. Jeg afviser ikke det brede samarbejde. Det er tid til forandring også for mine kollegaer i byrådet, og hvis jeg mente at vores budget for 2017 var på glatis, så ville jeg også invitere Socialdemokratiet til samtale og høre deres vinkel.
Vores budget for 2017 ser fornuftigt ud, med de udfordringer jeg tidligere har nævnt, specielt omkring specialområdet.
I vil kunne finde mange opslag på min Facebook profil, hvor der står at min dør er åben, og selv om jeg favner forandringer, så håber jeg ikke at forandringer betyder, at Socialdemokraternes og andres politiske agendaer kun skal diskuteres via medierne, når jeg nu har varm kaffe på kanden og direkte invitere indenfor på borgmester kontoret.
Et budget, er netop hvad ordet betyder! En planlægning af hvordan vi skal bruge vores penge og ud fra hvilke indtægter. Et budget er under konstant forandring og dette skal vi måske favne mere og bedre. Så på den baggrund inviterer jeg mine forligs parter til en gennemgang af kommunens tilstand ifølge de 2 første måneders drift i vores nye budget. Den drøftelse tager vi på fredag på gruppeformandsmødet.

Sten Knuth – Er en offerfond løsningen ?

Pigesagen fra Skælskør, som omhandler de 3 søstre fra Skælskør havde sin start i landsretten i går. I den forbindelse har jeg naturligvis svaret på mange spørgsmål fra journalister og personer med interesse i sagen. Hvorfor er Slagelse Kommune centrum for sådan en sag, hvad er der blevet sagt tidligere, hvordan vi stiller os til centrale spørgsmål og meget mere.
KL’s ønske om at etablere en offerfond er prisværdig tænkning, og jeg er personlig ked af at det skulle være nødvendigt med sådanne foranstaltninger. Jeg er blevet spurgt mange gange om jeg ikke er ked at Slagelse Kommune skal være centrum for sådan en sag. Mit svar er nej! Det ændre dog ikke ved at jeg er ked af at sagen overhovedet er her, men det er en vigtig sag at føre.
Jeg ønsker for ingen børn, at de skal igennem, hvad disse 4 børn har været igennem! 3 af dem har lagt sag an mod kommunen og jeg ville have ønsket at sagen blot kunne have været afgjort af vores egne jurister. Desværre er vi underlagt forskellige lovgivninger, og forældelsesfrist er et tema, og det betyder at selv om vi skulle havde valgt fra byrådet at udbetale erstatning, så skal sådanne udbetalinger godkendes, og her mente og mener vores jurister ikke, at det ville kunne lade sig gøre under nuværende lovgivning. Derfor er vi i retten.
Jeg er glad for at sagen nu bliver efterprøvet hos Danmarks næsthøjeste retssystem, landsretten og de skal nu fortælle os kommuner hvordan vi skal stille os i disse sager. Det er her jeg håber, at det vi som kommune nu skal igennem, resulterer i retfærdighed både for disse piger, men også børn i fremtiden og ikke mindst for vores medarbejdere, der arbejder indenfor disse områder i det daglige.

Er offerfonden løsningen? Nej.

Vil den hjælpe? Ja det tror jeg og det er vi i Slagelse Kommune et godt eksempel på.

http://politiken.dk/indland/art5878008/I-dag-begynder-historisk-retssag-om-erstatning-til-omsorgssvigtede-b%C3%B8rn