Helleholm og støjproblemer.

Hvis man bor i den del af Helleholm, som ligger tæt ved motorvejen, kan man ikke sidde i sin egen have om sommeren, og man kan ikke have vinduer åbne, hvis man samtidig gerne vil se TV eller sove. Støjen lyder døgnet rundt og allerværst i myldretiderne – men der er jo altså en markant trafik det meste af døgnet.

En beboer på Helleholm skrev til politikerne for at råbe om hjælp. Da jeg svarede, blev jeg inviteret til beboermøde for at høre mere om deres oplevelser. Ovenstående var nogle af de udsagn, jeg hørte fra beboerne.

Beboerne har henvendt sig til Vejdirektoratet flere gange gennem årene uden at få svar. Og nu er der altså borgere i vores kommune, som kæmper både for deres helbred og for deres (sjæle)fred.

Beboerne har også henvendt sig til borgmesteren – og jeg har stillet spørgsmål om kommunens håndtering af sagen. Borgmesteren skriver i sit svar til mig, at støjdæmpning er Vejdirektoratets ansvar.  Mit udgangspunkt er, at selvom det tilsyneladende ikke kommunens ansvar at støjdæmpe, har vi alligevel et ansvar for at støtte op om vores borgere, når de ikke har det godt.

Derfor har jeg nu bedt om at få sagen belyst og behandlet i Økonomiudvalget. Jeg har samtidig bedt om at få en orientering om, hvordan kommunen kan hjælpe disse støjplagede borgerne.

Det kunne være med en støjmåling, så vi får reelle tal at forholde os til – og derefter kommunens henvendelse til Vejdirektoratet som opbakning i forhold til beboerne. Derefter kunne det være med en eventuel ansøgning om at få lov at sætte en støjvold op eller andre alternative støjdæmpende midler med dokumenteret virkning.

Af Helle Jacobsen, Byrådsmedlem (V), Medlem af Økonomiudvalget

kampagnefoto-2013-small

Bekymring over den lave budgettering for udsatte børn og unge.

På byrådsmødet skulle vi tage stilling til tillægsbevillinger i budgetopfølgningen.

Som næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget vil jeg gerne hæfte et par ord til ansøgningen om tillægsbevilling på 14 mio kr.

Jeg har længe været bekymret for økonomien på udvalgets område. Derfor har jeg spurgt ind til det flere gange både i Børn-, Unge- og Familieudvalget og i Økonomiudvalget .

KLs nye benchmarking-værktøj viser, at Slagelse kommune i forhold til udgiftsbehovet i 2012 afviger minus 24,2 % for udsatte børn og unge. Området har altså haft færre penge i budgettet end det beregnede behov i vores kommune.

Minus 24,2 %. Det betyder, at området er skåret ind til benet. Helt ind til benet økonomisk. Derfor måtte udvalget nedsætte serviceniveauerne, lave re-visiteringer i anbringelsessager og lave handleplaner for nedbringelse af mer-forbrug. Vi har indført nye IT-systemer, som skal gøre sagsbehandlingen lettere og hurtigere og vi har satset på projekter med fokus på forebyggelse. Virkningen af forebyggelse kommer dog ikke med det samme – det kan først ses et godt stykke tid efter, måske endda flere år.

Men – Der skal altså ikke meget til at vælte budgettet for udsatte børn og unge.

Nu slæber udvalget med et minus fra 2012 og 2013 på omkring 14 mio kr. Dette minus skyldes faktisk, at forvaltningen har været effektive og skarpe til at re-visitere og ændre serviceniveauerne. Derfor er der færre særligt dyre enkeltsager nu. Som udgangspunkt skulle det jo gerne give en besparelse – og det har det også gjort i et vist omfang. Men det har også medført, at området dermed har fået færre penge i statsrefusion til særligt dyre enkeltsager.

Når området for udsatte børn og unge er så økonomisk stramt styret, har udvalget ikke mulighed for at indhente de 14 mio kr. Fra 2014 skulle handleplanen have fuld effekt og forvaltningen forventer at kunne balancere i budgetterne fremover.

Derfor anbefalede jeg på Venstres vegne, at vi godkendte tillægsbevillingen på 14 mio kr. til Børn-, Unge- og Familieudvalget. Jeg glæder mig over, at tillægsbevillingen blev godkendt og vil fortsat følge området for udsatte børn og unge tæt.

Af Helle Jacobsen, Byrådsmedlem (V).
Medlem af: Økonomiudvalget og Næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget.

kampagnefoto-2013-small

 

 

 

 

Ugens kandidat: Helle Jacobsen.

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Helle Jacobsen:

kampagnefoto-2013-small

Helle Jacobsen
47 år, Kirke Stillinge
Byrådsmedlem og souschef/filialleder i UU Vestsjælland

Lidt om mig:

Valgt til byrådet i 2009, sidder i Økonomiudvalget og er næstformand i Børn-, Unge- og Familieudvalget. Jeg har også været med i diverse ad hoc-udvalg: Projekt Ringparken/Motalavej, Ungeindsatsen samt det nye skolereformudvalg.

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor forsikringsbranchen og har undervist på Forsikringshøjskolen. Siden 2005 har jeg været vejleder i UU Vestsjælland (Ungdommens Uddannelsesvejledning), hvor jeg arbejder med vejledning af unge under 25 år – nu som  souschef og filialleder.

Jeg bor i et af Slagelse kommunes velfungerende landområder – sammen med min mand Lars og mine to sønner, Lasse (19 år) og Christoffer (16 år). Her er højt til loftet, plads til sammenhold med gode venner og alsidige fritidsinteresser. Jeg glæder mig over naturen, musik, idræt, sønnernes gode skole og over at gøre en forskel for Slagelse kommune.

Blog:               http://www.hellejacobsen.dk
Min V-side: http://www.hellejacobsen.venstre.dk
Facebook:    http://tinyurl.com/HelleJacobsen
Telefon:        51648113
Mail:              hellejac@slagelse.dk

Mærkesager:

Efter 4 år i byrådet i Slagelse Kommune ved jeg, at der kommer mange forskellige enkeltsager igennem i løbet af en byrådsperiode. Så i stedet for enkeltstående mærkesager vil jeg hellere tale om afgørende grundholdninger, som jeg lægger ind i behandlingen af hver eneste enkeltsag:

  • En liberal grundholdning: Mennesket før systemet
  • Samarbejdet skal forbedres. Det bredest mulige samarbejde omkring enkeltsagerne af hensyn til borgerne i kommunen. Samarbejde betyder også mere og bedre samarbejde med det private erhvervsliv.
  • Uddannelsesområdet. Uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune skal hæves på alle niveauer. Mere individuel uddannelsesvejledning og samarbejde med erhvervslivet helt ned i grundskolen.
  • Det handler om mennesker. Kommunen skal fokusere på at give udsatte børn, voksne og ældre den hjælp, de har brug for for at kunne klare sig selv.
  • Økonomisk ansvarlighed. Vi skal tænke investering, rettidig omhu – og omsorg.
  • Kommunen skal fungere som en servicevirksomhed med fleksibilitet, ordentlighed og respekt i dialogen med borgerne.
  • Det skal være lettere at drive erhverv i hele Slagelse Kommune. Det er vi alle sammen afhængige af. Flere arbejdspladser, mere vækst.

Vi har et stort landområde med mange, velfungerende landsbyer og vi har to større købstæder i Korsør/Halsskov og Skælskør. Vi skal sikre udvikling, bosætning, erhvervsliv, turisme, kulturtilbud og kommunale tilbud i hele kommunen.

Vi skal være en kommune, hvor vi arbejder sammen om at få Slagelse kommune, hele kommunen, på landkortet – både erhvervsmæssigt, kulturelt, politisk og i forhold til opgaverne. Vi skal være stolte af at bo i Vestsjælland. Vi skal være stolte af at komme fra Slagelse kommune.

Det kræver en helt ny måde at tænke på – for at løse de problemer, der er skabt ved den gamle måde at tænke på,” sagde Albert Einstein. Det er en brugbar tanke. Hvis vi fortsætter i gamle vaner, får vi de samme resultater. Der må nytænkning til.

Det er tid til forandring.

Hvis du vil høre mere om, hvad jeg mener om bestemte sager, er du meget velkommen til at besøge min blog her: http://www.hellejacobsen.dk, sende mig en mail på hellejac@slagelse.dk eller til at få en snak over telefonen på 51648113.

Etik i investeringerne – igen, igen.

En af de Konservatives byrådskandidater Micael Duncan samt en socialdemokratisk kandidat, Søren Horn, der i Søndagsavisen kom med udtalelser om Venstres holdning til etikken, viser, at de enten ikke har forstået, hvad der blev sagt i byrådssalen eller fortolker, så deres argumenter kommer til at passe.

Det nye regelsæt omkring etiske investeringer var alle partier enige om!

I mit sidste indlæg i Sjællandske følte jeg det nødvendigt at påpege, at det nye regelsæt også var en del af Venstres anbefaling i byrådssalen – hvilket en journalist i sin artikel helt også havde overset. Retfærdigvis skal siges, at journalisten senere var ude med en berigtigelse.

At S og SF, Liberal Alliance og den konservative kandidat Micael Duncan har valgt at koble etik sammen med, om vi kun investerer i danske realkreditobligationer, statsobligationer og danske aktier, gør det altså ikke mere rigtigt.

Det er det samme som at påstå, at kun investeringer i Danmark er etisk forsvarligt!

Når argumentet følges til dørs, betyder det, at hvis tyskerne, englænderne eller svenskerne vælger at lægge deres investeringer andre steder end i Danmark, så er de u-etiske. Det er da et uholdbart argument.

I en finansiel strategi må det nødvendigvis handle om at sørge for, at de etiske rammer er passende. Selvfølgelig kan man investere etisk korrekt andre steder end i Danmark! Og det var dét, jeg påpegede i byrådssalen på Venstres vegne.

Første skridt er at ændre rammerne for etiske forholdsregler – og det var alle partierne enige om. Andet skridt kunne være et samarbejde med investeringsforeninger, som sikrer sig, at etikken overholdes i investeringerne. Det var dét, Venstre, Konservative og DF foreslog.

S, SF og LA har nu besluttet, at Slagelse Kommune udelukkende må investere i danske statsobligationer, realkreditobligationer og danske aktier – uanset, at afkastet måske ikke er lige så højt, som det vi kunne få i andre lande. Det er jo deres valg. Som sidebemærkning til det, hører jeg, at nævnte strategi bliver stærkt kritiseret af de store investeringsselskaber.

Slutteligt ville det være interessant at få S, SF og LAs – og også kandidaten fra konservative Micael Duncans syn på, hvordan kommunen skal dække de manglende millioner. Hvor mange hjemmehjælpere, pædagoger eller skolelærere skal afskediges? Hvor vil de finde pengene?

Af Helle Jacobsen (V), medlem af Økonomiudvalget

Helle Jacobsen profil thumbnail

Venstre vil fornuftige investeringer og etik.

Sjællandskes journalist Arne Svendsen hørte vist ikke helt efter i byrådssalen i maj måned. Her behandlede vi Slagelse Kommunes fremtidige finansielle strategi, herunder spørgsmålet om etik i investeringerne.

Arne Svendsen forsøger i Sjællandske at fremstille debatten, som om Venstre foretrækker at investere i våbenindustri for at få højere afkast. Hvis Arne Svendsen havde hørt bedre efter, ville han have forstået, at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti netop ønskede at stramme op om den praksis, Socialdemokraterne og SF selv har været med til at vedtage og troligt har videreført i årevis.

Det gjorde vi ved i Økonomiudvalget at anbefale et nyt etisk regelsæt, som blev skrevet ind i den finansielle strategi, så vi har større sikkerhed for, at etikken overholdes.

Skatteborgerne fortjener bedste afkast med fornuftige investeringer i Danmark – og også i udlandet, hvor vi samtidig fremover ville sikre os, at investeringerne ikke går på kompromis med etikken. Derfor foreslog VKO, at kommunen kun skulle indgå aftaler med kapitalforvaltere, der har tilsluttet sig FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UNIPRI).

Det betyder, at de virksomheder, Slagelse Kommune investerer i, skal overholde International lovgivning, basale menneskerettigheder, at der ikke udøves børnearbejde og at de har en ansvarlig omgang med naturens ressourcer og miljøet.

Derudover var det også en del af VKOs forslag til strategien, at der ikke skal investeres i våben- eller tobaksindustrien.

Debatten i byrådssalen handlede dermed ikke om etikken eller etiske regler – men om, hvorvidt Slagelse Kommune skulle have mulighed for at investere i udlandet eller ej indenfor etikkens rammer.

Danmark er jo altså ikke en ø, som kan nøjes med at leve af os selv – uafhængigt af resten af verden. Især i disse krisetider, hvor pengene er små og sparerunderne omfattende, må vi søge at sikre størst mulige afkast indenfor etikkens fornuftige rammer.

Den S-SF strategi, der nu er vedtaget vil indebære et ringere afkast. Partierne bag den fortæller ikke, hvordan de manglende indtægter skal dækkes eller hvilke områder, der skal skæres ned på.

Større afkast giver en bedre økonomi – og det giver jo i sidste ende færre nedskæringer. Venstre ønsker at investere økonomisk og etisk ansvarligt.

Venstre anbefalede derfor, at den finansielle strategi blev godkendt med en opstramning af de hidtidige etiske regler – samtidig med, at det stadig var muligt at investere i udlandet. 

Af Helle Jacobsen, medlem af Økonomiudvalget (V)

Helle Jacobsen profil thumbnail

 

Etiske investeringer

På mødet i Økonomiudvalget d. 18/2, hvor vi diskuterede etik og investeringer, mente VKO, at det er OK at fortsætte med den strategi, som kommunen har haft i flere år, mens S og SF mente, at etikken nu pludselig skulle højnes (valgår?)

VKO besluttede at fastholde den hidtidige strategi, mens S og SF stemte imod, men undlod at bringe sagen i byrådet. I avisen giver borgmesteren ikke svar på, om hun vil bruge sit nye flertal til kun at investere i statsobligationer og realkredit, og dermed sætte mange mio. over styr?

Dagsordenen var fremlagt af administrationen uden indstilling!

I dagsordenen er der redegjort for, at vores kapitalforvaltere, en nordisk kæmpe som Nordea, og en betydelig dansk spiller på det finansielle marked i Danmark, Sydbank, har erklæret, at de følger FN’s regler for etik, og de har begge aftale med screeningsbureauer, som overvåger deres investeringer.

Hvis der er en risiko for brud på etik, er der vel også en etisk risiko med danske statsobligationer, når vi med en socialdemokratisk forsvars – og statsminister i spidsen fører krig i Afghanistan?….eller, hvis vi indskrænker til realkredit, kan vi så være sikre på, at de ejendomme, som realkreditten finansierer, kun rummer etisk korrekt virksomhed?

VKO mener, at de etiske regler, som millioner af danske pensionskunder også er underlagt, er nok til at sikre en redelig dansk adfærd.

Og dermed forsvarer vi en meget anstrengt kommunal økonomi.

 

UDDRAG af dagsordenstekst:

Etiske investeringer er ikke sort-hvide og her lidt baggrund for de konkrete sager i 2012.

Investeringer i Afrikanske landes statsobligationer:

Investeringer i Statsobligationer er vanskelige at sceene på samme vilkår, som virksomheder. For hvilke internationale konventioner og kriterier skal lægge til grund for screening af lande, som udsteder statsobligationer. Der vil være tvivlsspørgsmål vedrørende de enkelte kriterier. Hvordan skal man forholde sig til det faktum, at USA og Japan har dødsstraf? I lande med tradition for atomkraft, f.eks. Sverige og Frankrig, vil dette ikke nødvendigvis være negativt, mens dette kan være tilfældet for investorer i andre lande. Det er på ingen måde klart, hvilke metoder, der kunne være rationelle at anvende til screening af statsobligationer. Investering i emerging markets tager udgangspunkt i en grundig analyse af de enkelte landes politiske, økonomiske og institutionelle udvikling. Udvælgelseskriterierne vil være subjektive i forhold til screening af virksomheder.

Investeringer i virksomheder på Vestbredden.

De virksomheder Slagelse kommune havde investeringer i, der direkte eller indirekte opererede på Vestbredden handlede ikke imod FN sanktioner, handelsembargoer eller internationale konventioner mod menneskerettigheder m.v.

Ingen af de konkrete sager fra 2012 overtrådte FN´s anbefalinger – men for at undgå lignende tilfælde fremover og med samme investeringsprofil, skal Byrådet tage konkret stilling til, hvilke investeringer de ikke vil gøre.

Af Ole Drost, medlem af Økonomiudvalget.

Ole_Drost

 

 

Etiske investeringer

På mandagens Økonomiudvalgsmøde behandlede vi et punkt vedr. etiske investeringer.

Efterfølgende har S og SF så vasket deres hænder i pressen ( Sjællandske valgte endog at give S og SF en forside til dette spin), for S og SF havde jo muligheden for at stemme VKO ned, hvis de bragte sagen i byrådet?

Jeg minder om, at borgmesteren jo ikke har problemer med på kontroversiel vis at anvende § 31 for at ændre en beslutning om modersmålsundervisning?

Den manglende vilje til en byrådsbehandling skyldes, som jeg ser det, at S og SF i denne situation godt kan se, at 6 – 7 % i rente er svære at undvære. Vi taler om et udbytte i 2012 på omkring 30 mio. kr.

Skulle vi følge S og SF´s etiske kurs på økonomiudvalgsmødet, ville dette udbytte antageligt blive mere end halveret?

Er det ældreplejen, børnene eller skolerne, der skal mangle disse penge i fremtiden?

S og SF fastholdt på mødet, at kommunens kapital kun skulle placeres i danske statsobligationer og realkreditobligationer. Etik er altid til diskussion, og man kan spørge: Er Danske statsobligationer etisk korrekte, når Danmark fører krig i Afganistan?

På samme måde kan man spørge: Er vi sikre på, at realkreditobligationer kun finansierer ejendomme, hvor alt foregår efter bogen?

Jeg ved godt, at mine spørgsmål er retoriske, men det er for at sætte en ramme for denne debat.

I den borgerlige lejr er vi enige om, at de etiske kriterier, vi får fra vores kapitalforvaltere, Nordea og Sydbank er i orden.

S og SF vil også gerne have det store udbytte, når blot de kan lade VKO tage ansvaret.

Valgkampen er i gang!

Af Ole Drost, medlem af Økonomiudvalget

Ole_Drost