Slagelse sætter sejl.

Nye vinde blæser over Slagelse kommune. Vikingerne har sat sejl. Det lufter af vækst, udvikling og forandring.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har sat sig sammen om at styre båden. Vi vil udnytte vinden til at få båden op i fart. Det er hidtil gået for langsomt, der har været for lidt risikovillighed til at fange vinden og lade båden tage fart.

Båden har krydset, men retningen har været ude af sigte. Vi vil krydse, vi vil gå op mod vinden, men hele tiden have blikket rettet mod målet:

Vi skal skabe forandring.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger: ”For den, der ikke ved hvilken havn, han vil anløbe, er vindens retning ligegyldig.” Vi ved, hvilken havn vi vil anløbe.

Den hedder ”Slagelse – en kommune i vækst år 2017”.

Konstitueringsaftale

Partierne Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance har den 29.11.2013 indgået nedenstående konstitueringsaftale for 2014-17.

Denne konstitueringsaftale tager sit afsæt i, hvad Slagelse kommune skal leve af om 20 år. Det er ganske simpelt: Vi skal skabe bedre rammer for erhvervslivet, så vi kan få flere private arbejdspladser.

Vi skal kort sagt hæve borgernes og erhvervslivets indtægter og holde kommunens udgifter i ro.

Vi skal altså have erhvervslivet øverst på dagsordenen. Vi skal sikre erhvervslivet de bedst mulige vilkår for at drive virksomheder. Vi ønsker at ændre en myndighedskultur til en servicekultur, når erhvervslivet møder kommunen.

Vi nedsætter derfor et Vækst- og strategiudvalg (§17.4), hvor vi inviterer erhvervslivet til at deltage i at udviklingen af ideer og strategier, der kan skabe vækst og udvikling i Slagelse kommune. Udvalget har borgmesteren for bordenden, og udvalget refererer direkte til økonomiudvalget.

Og vi går et skridt videre: Vi nedsætter et erhvervsudvalg, der varetager erhvervslivets rammevilkår. Her sikrer vi erhvervslivet en hurtig, smidig og serviceorienteret sagsbehandling.

Vi vil sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet, herunder infrastruktur. Uagtet udfaldet af ansøgningen omkring de østvendte ramper ved Vemmelev, vil vi etablere ramperne til gavn for virksomheder, borgere og lokalområdet ved Vemmelev.

Vi skal som kommune gå nye veje i offentlig-privat samarbejde. Vi skal spørge: Hvis en privat kan løse opgaven, bedre og billigere, hvorfor så lade kommune gøre det?

Vi vil have revideret kommunens udbudspolitik.

Vi vil have fokus på, at kommunens udbud hver gang optimerer lokale virksomheders muligheder for at vinde opgaven. Kommunen er en stor arbejdsgiver, som kan have afgørende betydning for de lokale virksomheder.

Vi vil stille krav om, at vores selvforvaltende enheder (institutioner m.v.) forud for evt. rekvirering af eksterne opgave skal kontakte indkøb og tjekke, om der er lokale leverandører, som de så skal lade byde.

Vi vil skabe en mere effektiv drevet kommune, hvor vi vil vende hver en sten i det kommunale for at skabe økonomi til vækst, bedre vilkår for private virksomheder og mere velfærd.

Vi vil se på hvordan Produktivitetskommissionens bud på rationalisering i kommunerne, samt yderligere effektiviseringer i administrationen kan danne grundlag for finansiering af skattelettelser/sænkning af afgifter/fastfrysning af grundskyld.

Vi vil fremrykke budgetprocessen således at den startes op i januar måned, for at være på forkant med de kommende års budgetter.

Vi vil i et tættere samarbejde med boligselskaberne og have fokus på hvordan boligselskaber og kommune kan understøtte hinanden, i bestræbelserne på at gøre Slagelse kommune endnu mere attraktiv som bosætningskommune.

Erhvervslivet har brug for velkvalificerede medarbejdere. Derfor skal vi intensivere arbejdet med at flere skal et trin op af uddannelsesstigen, både børn, unge og voksne.

Vi fastholder et Handicap og Psykiatri udvalg dels for at signalere og fastholde vores position som ledende aktør på marked og dels for at udnytte det samspil og den synergi der kommer, når psykiatrisygehuset står klart.

Vi skal dyrke og organisere kultur, fritid og turisme. På en måde, så der skabes grobund for privat, kreativ iværksætteri, der i konkrete aktiviteter bringer Slagelse kommune på landkortet som Sjællands stærkeste kommune inden for oplevelsesøkonomien. Som led i denne udvikling oprettes et lokalt center for kultur og oplevelsesøkonomi.

Vi skal gøre en ekstra indsats for at landdistrikterne forbliver et attraktivt sted at lade børn vokse op – og senere selv blive seniorer. Det skal man kunne blive med værdighed i Slagelse kommune.

Vi vil arbejde med velfærdsteknologi, rehabilitering og effektiviseringer, og bruge de opnåede effektiviseringer til flere varme hænder, der kan få tid til at tale med den ældre.

Vi vil styrke samarbejde med vores nabokommuner, når vi taler uddannelse, arbejdsmarked, erhverv, vækst, forsyning mv., for at udvikle Vestsjælland, ud fra devisen, hvis det er godt for vores del af regionen er det godt for vores kommune.

Vi vil som politikere i dialog med borgerne. På den måde vil vi styrke frivilligheden og vi vil understøtte borgerdrevne projekter. Vi vil have fokus på bedre rammer for civilsamfundet. Vi vil eksperimentere med, om vi som en del af budgettet kan lade lokalsamfund på land og i by få råderet over en pose penge, til udvikling af netop deres lokalområde.

På samme måde som på erhvervsområdet vil vi styre den kommunale organisation. Direktionen får ansvaret for, at administrationen løser de politisk stillede opgaver. Politisk styrer vi Direktionen med en kontrakt, der fastsætter mål og resultatkrav.

Forsyningsområdet reorganiseres hurtigst muligt, således at der sikres fuld åbenhed, en klar ansvarsplacering, større forbrugerindflydelse og mulighed for (hvis det giver mening) at afhænde aktiviteter til styrkelse af kommunens investerings- og udviklingsprojekter.

Der etableres et sportscollege i tilknytning til fodboldstadion og byggeriet igangsættes i løbet af 2014. Det forudsættes, at bygherrer kan projektere byggeriet, så det matcher et lejeniveau, der kan honoreres af studerende fra byens uddannelsesinstitutioner.

Hertil kommer at den samlede økonomi i projektet er bæredygtigt.

Hvis vi skal lykkes med alt dette, skal vi have mere fokus på retning, mål og hvad effekten af vore bestræbelser er.

Vi har sat sejl! Vi er på vej. Mod vækst, udvikling og forandring.

 

Udvalgsstrukturen

Borgmesterposter

Stèn Knuth, Venstre bliver borgmester

Michael Gram, Dansk Folkeparti bliver 1. viceborgmester

??            bliver 2. viceborgmester

Politiske udvalg

Der nedsættes følgende udvalg:

Økonomiudvalget med 7 medlemmer

Formand: Borgmesteren

Udvalget har udover de faste opgaver tilknyttet økonomiudvalget almene boligselskaber, udbud og bygherrerådgivning.

Erhverv, planlægning og miljø med 7 medlemmer

Formand: Villum Christensen, LA

Udvalget har tillige ansvaret for miljø- og planområdet og varetager således erhvervslivets rammevilkår, herunder forsyningsområderne, erhvervsservice og boligudbygning.

Kultur- fritids og turisme med 7 medlemmer

Formand: Troels Christensen, LA

Udvalget varetager tillige understøttelsen af kulturelle iværksættere samt den udadrettede borgerservice. 

Landdistrikter, teknik og ejendomme med 5 medlemmer

Formand: Henrik Brodersen, DF

Udvalget varetager i en tæt dialog, landdistriktsudvikling herunder øerne og LAG’en. Udvalget varetager tillige de tekniske områder og kommunale ejendomme.

Uddannelses med 7 medlemmer

Formand: Johnny Persson

Udvalget varetager områderne dagtilbud, folkeskole, børn- og familie, samt dialogen med ungeråd og nævn.

Beskæftigelse og integration med 5 medlemmer

Formand: ?

Udvalget varetager arbejdsmarked, integration, samt tillige ydelsesområdet fra det nuværende Borgerservice.

Handicap- og psykiatri med 5 medlemmer

Formand: ?

Udvalget varetager opgaver i handicap og psykiatri området, herunder samspillet med det nye psykiatrihospital.

Sundhed og Seniorer med 5 medlemmer

Formand: Michael Gram, DF

Udvalget varetager ældreområdet og den tværgående sundheds- og forebyggelsesopgave.

Herudover nedsættes følgende §17.4-udvalg:

Vækst- og strategiudvalget

Formand: Borgmesteren

Refererer til Økonomiudvalget. Herudover 1. og 2. viceborgmester.

Folkeskolereformudvalget

Formand: Formanden for Uddannelsesudvalget

Refererer til Uddannelsesudvalget. 4 medlemmer fra Byrådet.

Borgerdreven innovation i landdistrikterne

Formand: Troels Brandt

Udvalget refererer til Teknik, ejendom og landdistriktsudvalget. 4 medlemmer fra Byrådet. 

Campus Slagelse

Formand: Borgmesteren

Udvalget refererer til Økonomiudvalget. 4 medlemmer fra Byrådet.

Agenda ”Grøn fornuft”

Formand: Thomas Vesth

Udvalget samordner miljø- og ressourceindsatsen, således at energi-, varme- og klimaspørgsmål løftes på en bæredygtig og meningsfyldt måde, hvilket betyder, at alle eksisterende og nye indsatser konsekvensvurderes i.f.t den faktiske virkning og det økonomiske ressourceforbrug.

Udvalget refererer til Erhverv, planlægning og miljø.

Vederlag

Formand i alle stående udvalg honoreres.

Formanden i § 17.4 udvalgene kan honoreres.

Samarbejdsstruktur

Formand og næstformand er ansvarlige for at udvikle samarbejdet i det enkelte udvalg, så udvalgets medlemmer oplever det politiske udvalgsarbejde givende.

Borgmesteren afholder månedlige møder med udvalgsformænd. Kommunaldirektøren er sekretær.

Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester afholder kvartalsvise møder.

Borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester afholder halvårsmøder med lokale regions- og folketingsmedlemmer. Kommunaldirektøren er sekretær.

Mødestruktur for byrådet

Den månedlige politiske mødeplan tilrettelægges efter følgende princip:

 1. uge: udvalgsmøder
 2. uge: byrådshøjskole/temamøder
 3. uge: Økonomiudvalg
 4. uge: Byrådsmøde

Slagelse den 29.11.2013

________________          ________________       _________________

Stèn Knuth, V                  Michael Gram, DF           Villum Christensen, LA

 

_______________            ________________       _________________

Knud Vincents, V              Henrik Brodersen, DF      Thomas Vesth, LA

 

Bilag til konstitueringsaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance for byrådsperioden 2014-17

De første 100 dage i byrådsperioden 2014-17

Slagelse kommune vil i den kommende byrådsperiode stå over for store udfordringer, der vil kræve nytænkning og forandring.

Tab af arbejdspladser og borgere, for mange unge uden en uddannelse, et løbende behov for yderligere effektiviseringer skal omsættes i vækst inden for erhverv og turisme, et stadigt løft i uddannelsesniveau og en stram styring af økonomien.

Inden for de første 100 dage er det derfor nødvendigt, at Direktionen forelægger følgende områder til politisk drøftelse:

 • Forelæggelse af forslag til etablering af ekstern forretningsenhed, der skal drive erhvervsservice og udvikling. Der tages udgangspunkt i de allerede fremlagte politiske forslag. Enheden ledes af en bestyrelse sammensat af erhvervslivet og politikere. Der må ikke være personsammenfald mellem bestyrelsesformand og direktør. Slagelse kommunes borgmester sidder med i bestyrelsen
 • Forslag til tids- og handleplan på de større strategiske fyrtårne: Campus, Trelleborg, Tropebyen, sportscollege og Aqua Park, herunder muligheden for offentlig-privat samarbejde
 • Forslag til en sammenhængende økonomisk politik, indeholdende bl.a. en ramme for en 4-årig investeringsoversigt
 • Forslag til yderligere decentralisering og frihed til de enkelte arbejdspladser
 • Forslag til bedre styring af forsynings- og affaldsområdet og udvikling af nye forretningsmodeller
 • Vurdering af konsekvenser ved omstødelse af beslutning om vindmølleplan
 • Forslag til ejendomsstrategi, der sikrer mere rationel udnyttelse af kommunale ejendomme
 • Forslag til og økonomisk oversigt på forskellige modeller, hvorpå vi opnår bedre borgertilfredshed ift. den netop vedtagne busplan
 • Forslag til effekt mål for de nedsatte § 17.4-udvalg
 • Projekt Borgerdreven innovation i Hashøj Nordvest igangsat

 

De første 6 måneder i byrådsperioden 2014-17

 • Forslag til vækst- og udviklingsstrategi for 2014-2021
 • Forslag til, hvorledes Produktivitetskommissionens bud på rationalisering i kommunerne, samt yderligere effektiviseringer i administrationen kan danne grundlag for finansiering af skattelettelser/afgifter/grundskyld
 • Der er igangsat mindst 2 forsøgsprojekter med udgangspunkt i borgernes ideer om udvikling i landdistrikterne
 • Forslag til budget 2015-18 om anvendelse af puljer til borgernes disposition (Participatory Budgetting)
 • Forslag til samling af administrationen – herunder SK Forsynings administration – inden for denne byrådsperiode. Bud på alternative placeringer, økonomi samt rationale.
 • Forslag til helhedsorienteret vejledning af borgere med kontakt til flere af Slagelse kommunes administrative centre
 • Forslag til øget konkurrenceudsættelse af kommunale områder
 • Forslag til slankning af Byrådet fra 2018
 • Oversigt over frikommuneforsøg og forslag til læring heraf

Punkterne analyseres og fremlægges med angivelse af tidsplan samt forventede konsekvenser og effekter.

Hvad så med Havrebjerg?

Havrebjerg er en mindre landsby, som har masser at byde på. Også selvom udfordringerne blev noget større, da stationen lukkede. Beboerne gør rigtig meget for at holde liv i lokalsamfundet – blandt andet med fritidsaktiviteter på Havrebjerg Heldagsskole efter skoletid.

Derfor kan jeg godt forstå beboernes bekymring over, at vi i byrådet taler om at flytte Havrebjerg Heldagsskole til Nørrevangsskolen – hvilket BUI (Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget) netop har anbefalet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Hvis Byrådet beslutter det, skal Havrebjerg Heldagsskole flytte på samme matrikel som Klostermarken Skole og det giver faktisk god mening. De to specialskoler vil få mulighed for fagligt fællesskab, sparring, feriedækning og mange andre ting.

Men hvad så med Havrebjergs beboere og deres fritidsaktiviteter på skolen i Havrebjerg?

I Venstre ligger det os meget på sinde, at alle borgere i kommunen har mulighed for et rigt fritids- og idrætsliv. Derfor vil vi arbejde for at finde en løsning sammen med borgerne i Havrebjerg. Og derfor ønsker vi, at forvaltningen går i dialog med fritidsbrugerne i Havrebjerg om deres fremtidige lokaleanvendelse.

Vi vil arbejde for at finde en løsning, så Havrebjerg fortsat vil have mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser i Havrebjerg.

Af Helle Jacobsen (V), byrådsmedlem, Hvedevænget 34, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse

kampagnefoto-2013-small

Grønne områder: Mere åbenhed og dialog

Som Ole Drost og jeg tidligere har skrevet, er baggrunden for omlægningen fra blomsterbede til græsplæne besparelser:

I 2013 vedtog et enigt og ansvarligt byråd (undtagen Peter Lotinga) et budget med store nedskæringer, bl.a. yderligere 1 mio. kr. på grønne områder udover de allerede planlagte driftsændringer. Teknik- og Miljøudvalget har i forvejen store økonomiske udfordringer. Fx hullede veje, mangelfuld snerydning, reducerede busplaner, slukkede gadelamper mv.

I 2014 vedtog et enigt og ansvarligt byråd (undtagen Peter Lotinga og Liberal Aliance) dog at tilføre området 0,5 mio. kr., for at undgå yderligere forringelser af de grønne områder.

Det er svært at få overblik over, hvilke bede der omlægges som følge af almindelig driftsomlægning, hvilke bede der omlægges som følge af budgettet fra 2013, og hvilke bede der undgår omlægning som følge af det nye budget. Derfor har jeg på sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget anført, at der skal meget mere åbenhed til i denne sag.

Jeg har flere gange bedt om, at der bliver udsendt materiale til pressen, som kan forklare problemstillingen og give borgerne et godt overblik. Ligesom jeg flere gange i udvalget har foreslået, at kommunen går i dialog med lokalråd og grundejerforeninger, inden man iværksætter arbejdet med rydning af blomsterbede, fældning af træer osv.

På sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget bad jeg om at få mine holdninger og forslag ført til referat. Jeg er glad for, at hele udvalget tilsluttede sig ønsket om mere åbenhed og dialog med lokalråd og grundejerforeninger, og det kan forhåbentlig medføre bedre forståelse blandt borgerne – og måske kan det ligefrem forhindre nogle af omlægningerne, hvis lokalrådene eller grundejerforeningerne kan påtage sig at stå for beplantningerne.

Af Johnny Persson, byrådsmedlem (V), Lokesvej 8, 4220 Korsør

johnny-persson

 

 

Grønne områder og beplantninger i Skælskør

Vi har i den senere tid fået en del henvendelser fra borgere i Skælskør og Eggeslevmagle vedr. beplantninger langs veje og gader.

Baggrunden er de besparelser, som budget 2013 indeholder. Et budget, som er vedtaget af et enigt og kriseansvarligt byråd( på nær liste L) med nedskæringer på ca. 150 mio. kr. heraf 1 mio. kr. på grønt område, som kommer oven i allerede planlagte ændringer af driften.

Det har betydet, at man for at rationalisere rydder buske/beplantninger på bl.a. Bakkedraget, Heilmannsvej og sidst på Kobækvej.

Vi må som politikere stå ved de besparelser, som vi selv har vedtaget. Det er nedskæringer, som bliver pålagt kommunen fra regeringen, fordi der er underskud på statsfinanserne, og det er vores opgave ude i kommunerne at udmønte besparelserne.

Nogen gange kunne man ønske, at Christiansborgs politikere fik lov til at opleve reaktionerne fra borgerne helt tæt på i de situationer. Det kunne måske øge respekten for den kommunale opgaveløsning.

Vi står altså ved vores besparelser, men vi mener, operationen kunne være klaret med mere diplomati. I stedet for at borgerne bliver taget på sengen med gravemaskiner, kunne man have taget kontakt til lokale borgere gennem landbyråd, lokalråd eller grundejerforeninger, så man havde fået en dialog før eksekveringen. Ofte har borgere selv været med til at etablere disse beplantninger og føler fjernelsen er et overgreb.

Måske ville de forskellige organer tilbyde selv at passe beplantningerne og således klare en opgave ved frivillig indsats?

Et stort flertal i byrådet (på nær Lotinga og Liberal Alliance) besluttede at tilføre området 0,5 mio. kr. i budget 2014, så yderligere forringelser undgås.

Medarbejderne i vores grønne område fortjener ros for den løbende pasning og vedligeholdelse i Skælskør, herunder blomsterkummer og græsslåning.

Johnny Persson (V), teknik/miljøudv. og Ole Drost (V),  økonomiudvalget

johnny-persson   ole drost

 

Ugens kandidat: Jan Møller Pedersen

Hver uge op til kommunalvalget den 19. november 2013 præsenterer Venstre i Slagelse to kandidater til byrådet.

Her præsenterer vi Jan Møller Pedersen:

Jan-Moller-Pedersen

Navn: Jan Møller Pedersen
Fødselsdato: 050262
By: Flakkebjerg
Civil status: gift
Civilt job: Daglig leder på døgninstitution

 

Lidt om mig:

Far til fem, er aktiv i det lokale foreningsliv. Er glad for naturen, er jæger og holder af at hjælpe i landbruget.

Mine mærkesager:    

 • Landdistriksudvikling
 • Skolepolitik/struktur.
 • Åbenhed – sikker økonomistyring
 • Handicap og psykiatri – som er mit arbejdsfeldt.
 • Lokalpolitik – generelt.

Mailadresse:  Jmp@hashojnet.dk     

Pressemeddelelse: Mød Stén Knuth og Venstres kandidater i Stillinge

 

For at få kommunens borgere i tale frem til kommunalvalget er et af Venstres utraditionelle midler en mobil dagligstue. Den er nu på vej rundt i kommunen. I denne uge opstilles dagligstuen i Stillinge ved Brugsen. 

På fredag stiller Venstres borgmester kandidat i Slagelse Kommune, Stén Knuth, endnu en gang sin dagligstue op og inviterer borgerne indenfor til snak om deres ønsker for den fremtidige drift af kommunen.

“Projekt Dagligstue” er sat i søen af Venstre i Slagelse Kommune og er et utraditionelt projekt, der skal bringe borgerne tættere på Venstres kandidater forud for efterårets kommunalvalg. Hensigten er give kandidaterne bedre mulighed for at agere i forhold til borgernes ønsker.

Den næste opstilling af Dagligstuen sker foran Brugsen i Stillinge, fredag den 16. august mellem kl. 17 og 19. Her kan man møde både den nuværende viceborgmester og en række af de lokale kandidater.

Dagligstuen var senest stillet op i fredags i Boeslunde og har tidligere været i Korsør i forbindelse med City-Evening arrangementet og i Sørbymagle. I fredags var mange af Venstres byrådskandidater mødt op foran Brugsen. “Der var mange gode snakke, og vi mener, at det her er en god måde at komme i dialog med borgerne på. Det er nok lidt utraditionelt, men i Venstre er vi ikke bange for at prøve nye metoder,” siger Stén Knuth og tilføjer: “Det er på mange måder blevet ’Tid til forandring’ her i kommunen, og det er vi klar til.”

Der er aftalt flere besøg af ”Dagligstuen” på kryds og tværs af kommunen hen over de næste uger og måneder, så der skulle blive god mulighed for at mødes med Venstres kandidater til en snak om fremtiden.

Det er Tid til Forandring.

For yderligere information, kontakt venligst:

Stén Knuth sten.knuth@slagelse.dk +45 24 40 01 11

Knud Vincents vincents@post.tele.dk +45 20 45 97 98

Johnny B. Rasmussen johnnybgoode@mail.dk +45 20 74 57 09

Pressemeddelelse – Venstre kæmper for ramperne i Vemmelev.

Venstre har sammen med de Konservative og Dansk Folkeparti foreslået at søge midler i de netop afsatte 100 mio.kr., hvilket bakkes op af et samlet byråd.

Borgmesterbrev med opbakningen fra byrådet, 3 lokalråd og et samlet erhvervsliv omkring ramperne og Vemmelev er undervejs.

Der ud over har Venstres formand Knud Vincents, folketingskandidat Morten Dahlin og borgmesterkandidaten Stén Knuth siden byrådsmødet i sidste uge været i tæt dialog med Venstres medlemmer i trafik og transportudvalget og ”chef-forhandler” fra Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, udtaler:

”Da vi med den brede trafikaftale fra marts 2013 afsatte en pulje på 100 mio. kr. til statslig medfinansiering til kommunale projekter i tilknytning til statsvejnettet, var målet at give mulighed for bedre rammevilkår for lokale virksomheder og understøtte lokal bosætning”.

”Etablering af østvendte motorvejsramper ved Vemmelev i Slagelse kommune er i min optik et skoleeksempel på, hvad den nye statslige pulje skal bruges til. Det står klart, at østvendte ramper vil understøtte store dele af det lokale erhvervsliv, herunder ikke mindst en række transporttunge virksomheder, der er placeret i erhvervsområdet tæt på motorvejen” fastslår Kristian Pihl Lorentzen.

Det glæder Venstres lokale folk med denne klare tilkendegivelse. Stén Knuth udtaler ”Vemmelev har i mange, mange år ønsket sig disse ramper, som helt sikkert vil gavne bosætning, øge erhvervsinvesteringerne i området og fastholde gode lokale arbejdspladser, så jeg er meget tilfreds med den meget præcise og gode opbakningen fra Venstre i trafik og transport udvalget”.

Morten Dahlin afslutter, ”At få den tunge trafik gennem Vemmelev by væk, det er første skridt i retningen af et mere trafiksikkert Vemmelev, det glæder mig. Kombineret med bedre rammevilkår for erhvervslivet er alt det Venstre kæmper for, vi skal udfordre og handle, det skaber vækst”.

For yderligere:

Stén Knuth                    tlf. 2440 0111

Morten Dahlin                 tlf. 4040 5151

Knud Vincents                tlf. 2045 9798

Sten KnuthMorten DahlinKnud Vincents

Landdistriktskonference på Knuthenlund Gods på Lolland

Set fra en lokalpolitikers syn

Lørdag den 8. juni, havde jeg fornøjelsen af at deltage i afslutningen på projektet, som har kørt over et år. Målet for projektet har været:

Et landdistrikt, der proaktivt arbejder for hinanden og lader sig inspirere af hinanden.”

I projekt ”Vennelandsbyer” har lokalrådene i Stillinge, Hashøj nordvest og Askø mødtes for at udveksle erfaringer, udvikle ideer og nye tiltag i landdistrikterne.

Min oplevelse har været at alle har haft rigtigt meget ud af det, og at det er ildsjæle og de små nære ting, der tæller og kan være med til at skabe forandringer i lokalsamfundet og udviklingen.

Der har været en tur til Askø i efteråret og en tur til vores område i april, hvor Askø fik set noget af Slagelse kommune, som Fodsporet, Gerlev legepark/ idrætshøjskolen, Trelleborg og til sidst en afslutningsmiddag i Huset i Stillinge.

Jeg har deltaget i alle 3 begivenheder og jeg tænker, der er gode muligheder for udvikling og samarbejde på tværs af kommunerne, og at sådan et projekt som dette er et god bud på, at man med aktive ildsjæle kan skabe forandringer, som giver lysten til at bo, lige netop hvor ildsjæle er. Det kan være med til at skabe en sammenhæng mellem land og by i fremtiden.

På den afsluttende konference var der et indlæg fra Susanne Hovmand, Knuthenlund. Susanne kom med sit bud på ”Det gode liv” og der var input fra Visionsgruppen for landdistrikter 2030.

Desuden var der et indlæg med Troels Brandt fra lokalrådet Hashøj Nordvest, Lars Schou fra Stillinge Lokalråd og Lisa Mulvad fra Askø lokalråd. De kom hver især med en afrapportering af” Vennelandsby”

Afslutningsvis var der paneldebat med politikkere og borgere fra henholdsvis Guldborgsund, Slagelse og Lollands kommune.

Ud over at være deltager i dette projekt har et enigt byråd i Slagelse kommune på sidste byrådsmøde vedtaget ”Retningslinje ved lån – i sager som EU støtte (LAG midler)”, hvis foreninger eller lokalråd i femtiden har sådanne projekter som f.eks. ”Vennelandsbyer”. Det vil gøre det nemmere for ildsjæle, at arbejde med EU støttede projekter fremover i Slagelse kommune, ildsjæle som jo binder vores kommune sammen.

Det synes jeg giver rigtig god mening.

Af Birgitte Lunden Poulsen, byrådsmedlem

Birgitte_Poulsen

 

 

 

 

Østvendte ramper

Niels Jørgensen, de Konservative, Michael Gram, Dansk Folkeparti, og Stén Knuth, Venstre, foreslår, at økonomiudvalget den 22. april 2013 og hele byrådet den 29. april 2013 bakker op om de østvendte ramper ved Vemmelev, inkl. en bedre adgang ved Korsør-tilkørsel 42 mod København. 

Uddrag af den netop indgåede trafikaftale
”Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet.

Parterne noterer sig, at der over de seneste år er en række kommuner, der har udtrykt ønsker om anlæg af vejprojekter i relation til statsvejnettet i form af for eksempel nye tilslutninger til motorvejsnettet mv. Samtidig har flere kommuner udtrykt vilje til at medfinansiere de pågældende anlæg.

Parterne er enige om at afsætte 100 mio. kr. til en pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne.

Parterne er enige om, at Vejdirektoratet igangsætter en ansøgningsrunde i kommunerne. Vejdirektoratet skal foretage en tværgående vurdering af de indkommende projekter. Parterne er enige om, at kun projekter, der har relevans for trafikudviklingen på statsvejnettet, og har en væsentlig trafikal og samfundsøkonomisk relevans, vil blive prioriteret. På baggrund af kommunale ansøgninger vil Transportministeriet fremlægge forslag til forligskredsen om en konkret udmøntning af puljen i 2013”.

VKO i Slagelse Kommune foreslår at henlægge anlægsinvestering på 20 mio.kr. primært taget af ”jordfonden” eller sekundært af kassen, samt at søge om midler med afsæt i det nye trafikforlig, der er beskrevet ovenfor.

Der findes både en væsentlig trafikal og samfundsøkonomisk begrundelse for ramperne og for tilkørsel 42 mod København.

Hvem:

 • Økonomiudvalg og siden Slagelse byråd – 31 mand
 • 3 lokalråd – Stillinge-Hejninge lokalråd, Tårnborg Grundejerforening og lokalråd og Vemmelev lokalråd
 • Virksomhederne i Vemmelev
 • Vemmelev som by og område
 • Opbakning fra samtlige folketingsmedlemmer og kandidater
 • Opbakning fra Korsør Erhvervsforening og Slagelse Erhvervsråd

Udfordringer – skal afklares/udarbejdes:

 1. Pris – kendes/vides ikke med sikkerhed – et nyt projekt eller en redefinering af eksisterende projekt bør skabes i samarbejde med virksomhederne omkring Vemmelev, samt de tre lokalråd.
 2. Regering – har den yderligere midler?
 3. Byrådet skal stå sammen om dette. Vil byrådet prioritere dette?
 4. Trafikforliget – 100 mio.kr. afsat til steder, hvor der kan kobles på vejnet: det skal afklares, hvornår der kan søges.

Fordele ved etablering af ramperne og bedre tilkørsel nr. 42 er utallige bl.a.:

 1. Udvikling af et lokalområde i vækst
 2. Trafiksikkerhed – for Vemmelevs borgere og erhvervsvirksomheder, samt trafikanter, der ”stiger på” ved tilkørsel 42
 3. Erhvervsvenlighed – overfor nuværende og kommende virksomheder
 4. Satse på erhvervsudvikling (også) i Vemmelev

Indstilling

 • At der afklares og udarbejdes et projekt med de nævnte elementer. Priser undersøges, og ansøgning udarbejdes.
 • At økonomiudvalget og siden byrådet godkender at henlægge 20 mio.kr., som tages af ”jordfond” eller af kassen.

Sten Knuth